voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

Het aantal zelfstandigen zonder personeel is in een vrij korte periode sterk gegroeid. Tot die groep behoren echte zelfstandige ondernemers, maar ook ex-werknemers die door hun werkgever werden gedwongen om als ZZP’er aan de slag te gaan (terwijl ze nauwelijks zelfstandiger zijn dan een werknemer). In deze onoverzichtelijke situatie is het voor opdrachtgevers en voor opdrachtnemers van belang te weten of de wijze van werken een dienstbetrekking in fiscale zin oplevert. Als dat het geval is, is de opdrachtgever verplicht loonheffing in te houden op de beloning en kan de opdrachtnemer onder omstandigheden een beroep doen op de werknemersverzekeringen.

De regeling voorheen

Sinds 2005 bestond de mogelijkheid de Belastingdienst te verzoeken om afgifte van een Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Deze heeft vanaf 1 mei 2016 geen betekenis meer en zal vanaf 1 mei 2017 geheel komen te vervallen. Daarvoor is in de plaats gekomen de Beschikking geen loonheffingen (BGL). Aan de hand van de modelovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zal worden aangenomen dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Voor meer inhoudelijke informatie verwijs ik u naar ons artikel op onze blog van 14 maart 2016.

Wanneer is er sprake vaneen dienstbetrekking in fiscale zin?

De belastingdienst beoordeelt de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever en /of opdrachtnemer. Het oordeel blijft beperkt tot de vraag of de overeenkomst leidt tot een dienstbetrekking in fiscale zin. Daarvan is sprake als de volgende elementen aanwezig zijn:

 1. De opdrachtnemer verplicht zich tot het verrichten van arbeid; hij stelt zijn arbeidskracht ter beschikking van de opdrachtgever;
 2. De opdrachtgever verplicht zich tot het betalen van een beloning;
 3. Er is een gezagsverhouding; de opdrachtgever heeft zeggenschap over de inhoud van het werk, de wijze waarop en de omstandigheden waaronder het werk wordt verricht;
 4. De ondernemer heeft niet de vrije keuze om zicht door een ander te laten vervangen.

Een beslissing dat bij gebruikmaking van een bepaalde overeenkomst geen loonheffing behoeft te worden ingehouden heeft een geldingsduur van vijf jaar.

Het uitsluiten van Fictieve dienstbetrekking

Bij gebruik van een overeenkomst die een “echte” dienstbetrekking uitsluit, kan onder omstandigheden door de Belastingdienst nog gezien worden als een “fictieve” dienstbetrekking. De wet geeft dan aan dat, hoewel er geen contractuele dienstbetrekking is, de arbeidsverhouding toch voor de loonheffing wordt beschouwd als een dienstbetrekking, waardoor de opdrachtgever verplicht is om loonheffing in te houden.

Dit geldt voor de volgende punten:

 • Niet vanuit een eigen onderneming werkt;
 • In de regel minstens op twee dagen per week werkt; en
 • In de regel minstens 2/5 van het minimumloon verdient.

Dit geldt voor een specifiek geval:

 1. Bij een overeenkomst van thuiswerker in de regel minstens 2/5 van het minimumloon verdient.

Algemene modelovereenkomsten

Op de website van de Belastingdienst vindt u alle algemene modelovereenkomsten voor de beschikking geen loonheffingen. Wij hebben de meest relevante typen situaties op een rijtje gezet, zoals:

 1. Geen werkgeversgezag, klik hier voor modelovereenkomst (PDF)
 2. Geen verplichting tot persoonlijke arbeid (vrije vervanging), klik hier voor modelovereenkomst (PDF)
 3. Tussenkomst (werken via een intermediair), klik hier voor modelovereenkomst (PDF)

Voor modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen die het beste bij uw werkzaamheden passen kunt u hier terecht.

Tot slot

Heeft u nog vragen over de beschikking geen loonheffingen? Of zou u graag het (geen werkgeversgezag) modelovereenkomst als Word bestand ontvangen of heeft u andere vragen met betrekking tot de beschikking geen loonheffingen? Stuur dan een mail naar info@sfaa.nl of bel ons op 020 26 10 73.