een gift doen

Na het zien van een aangrijpend verhaal op tv of na een vriendelijk verzoek vanuit de plaatselijke vereniging ben je gevraagd om een gift te doen. Deze gift heeft ‘fiscale voordelen’ wordt vaak gezegd. Wat deze fiscale voordelen zijn en wanneer ze van toepassing zijn, zijn vragen die in dit artikel worden beantwoord. Een gift doen, levert dit fiscaal voordeel op of niet?

De regelgeving omtrent de aftrekbaarheid van giften verschilt in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, daarom zullen deze regimes apart worden besproken. Omdat verschillende regels zijn verbonden aan verschillende giften, zullen eerst de categorieën giften worden besproken.

Giften

  1. Algemeen nut beogende Instelling (ANBI)

De Belastingdienst bepaalt wanneer een instelling een ANBI is.  De belangrijkste voorwaarde van een ANBI is dat de instelling zich voor ten minste 90% inzet voor het algemeen nut. Verder is één van de voorwaarden dat de instelling geen winstoogmerk heeft en de beloning van bestuurders beperkt is. De meeste ANBI’s zijn stichtingen. Verenigingen voldoen over het algemeen niet aan de 90%-eis. Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar.

  1. Culturele ANBI

Als een ANBI voor 90% actief is op cultureel terrein, kan een ANBI een Culturele ANBI status krijgen. Hiervoor komen o.a. in aanmerking musea, bibliotheken en theatergroepen.

Giften aan Culturele ANBI’s kennen tot en met 2017 een verhoogde aftrek in zowel de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting.

  1. Sociaal belang behartigende instelling (SBBI)

Instellingen die een sociaal belang behartigen kunnen een SBBI vormen. O.a. sportverenigingen, speeltuinen, muziekverenigingen, kinderboerderijen en zangkoren komen in aanmerking voor de status als SBBI. Een gift aan een SSBI is echter niet aftrekbaar.

4. Steunstichting SBBI

Steunstichtingen zijn stichtingen van maximaal 1 kalenderjaar die speciaal zijn opgericht om geld in te zamelen ter ondersteuning van een jubileum van een SBBI op het gebied van sport en muziek. Voor giften aan een steunstichting SBBI geldt wel een giftenaftrek.

  1. Verenigingen

Verenigingen moeten (i) min 25 leden hebben (ii) volledig rechtsbevoegd zijn en mogen (iii) geen winst maken, wil een periodieke gift aan een vereniging voor de schenker aftrekbaar zijn.

Inkomstenbelasting

Deze regelgeving omtrent particuliere giften is van toepassing op de particulier, eenmanszaak, vof etc. Voor de vraag of een gift aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek van de verschuldigde inkomstenbelasting, moet onderscheid worden gemaakt tussen periodieke en gewone giften.

Periodieke giften

Periodieke giften zijn zijn volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting indien ze worden gedaan aan ANBI’s of verenigingen. Er geldt géén drempel of een maximum. De eisen van een periodieke uitkeringen zijn dat (i) de giften zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen partijen of is opgemaakt door de notaris (ii) de giften gedurende een periode van minimaal 5 jaar plaatsvinden en (iii) is vastgelegd wanneer de jaarlijkse gift stopt. Vroeger moesten periodieke giften notarieel worden vastgelegd, tegenwoordig is dit geen vereiste. Hier vind je een modelovereenkomst voor periodieke giften die gesloten kunnen worden tussen partijen.

Gewone giften

Als een gift niet aan de voorwaarden van een een periodieke gift voldoet, is het een gewone gift. Bepaalde gewone giften zijn aftrekbaar maar deze zijn wèl onderworpen aan verschillende beperkingen. Voor gewone giften geldt (i) een drempelbedrag van 1% van het verzamelinkomen met een minimum van €60. Wat meer is betaald dan dit drempelbedrag is aftrekbaar (ii) met een maximum aftrek van 10% van het verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten uit de drie boxen, maar zonder de persoonsgebonden aftrek.

Voorbeeld:
Jan schenkt eenmalig een bedrag van € 3.000 aan zijn plaatselijke voetbalvereniging. Omdat de vereniging geen ANBI is, is dit bedrag niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Alleen wanneer Jan periodiek had geschonken, was het bedrag volledig aftrekbaar geweest.

Voorbeeld:
Namens zijn eenmanszaak schenkt Pieter € 5.000 aan War Child. Pieter’s verzamelinkomen bedraagt € 40.000. Jan heeft een drempel van € 400 (1%), waardoor € 4.600 aftrekbaar is.

Culturele ANBI

De culturele ANBI neemt een bijzondere positie in, hiervoor bestaat een extra giftenaftrek. Particuliere donaties mogen 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken, met een maximum van € 1.250. Voor deze verhoogde giftenaftrek van 125% is het irrelevant of deze is voldaan d.m.v. een periodieke of gewone gift. Als voorwaarden gelden bij de gewone gift wel het drempelbedrag en het maximum.

Voorbeeld:
Janet schenkt eenmalig € 500 aan de plaatselijke bibliotheek. Janet’s verzamelinkomen bedraag € 30.000. Janet mag € 625 aftrekken minus de drempel van € 300 (1%).

Let erop dat indien u een fiscale partner heeft, de giften en het verzamelinkomen worden opgeteld voor de berekening van de giftenaftrek.

Vennootschapsbelasting

In de vennootschapsbelasting is bepaald dat giften aan ANBI’s en SBBI’s aftrekbaar zijn van de winst. Giften zijn geen aftrekbare bedrijfskosten en daarom gelden er specifieke regels omtrent de aftrekbaarheid. Uitgezonderd zijn sponsorkosten, dit is een vorm van marketing, deze kosten zijn derhalve aftrekbare bedrijfskosten.

ANBI en SBBI

Zoals gezegd komen giften aan ANBI’s en SBBI’s in aftrek voor de berekening van de belastbare winst. Hiervoor geldt echter wel een bovengrens (i) de aftrek mag per jaar maximaal 50% van de winst bedragen en (ii) met een maximum van € 100.000.

Voorbeeld:

X bv heeft een fiscale winst van € 70.000. X bv heeft een gift doen van € 5.000 verstrekt aan

Greenpeace. Deze gift is geheel aftrekbaar van de winst omdat de bovengrens van 50%

(€ 35.000) niet is overschreden en het plafond van € 100.000 niet is bereikt.

Culturele ANBI

Voor een gift die is verstrekt aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling, mag (i) de aftrek van de winst worden verhoogd met 50% (ii) maar ten hoogste met € 2.500.

Voorbeeld:
Y bv heeft een fiscale winst van € 55.000. Y bv en heeft een gift verstrekt aan het Groninger museum ten bedrage van € 8.000. De aftrek mag worden verhoogd met 50% omdat het Groninger Museum een culture instelling is. Echter mag deze verhoging slechts € 2.500 (i.p.v. € 4.000) bedragen. Y bv mag derhalve € 8.000 + € 2.500 in aftrek brengen van de winst voor de gedane gift.
Het niet-aftrekbare deel van de gift mag niet worden meegenomen naar volgend jaar en in verband met de 50%-grens kunnen giften niet worden afgetrokken als de winst negatief is.
Doordat giften aan verenigingen verstrekt door de bv niet aftrekbaar zijn, kan het slim zijn om een zakelijke gift ‘om te buigen’ naar bedrijfskosten. Dit kan door aan de gift een sponsoring of advertentie te koppelen waardoor met de gift naamsbekendheid voor de bv wordt gerealiseerd. In dat geval ligt aan de gift een zakelijk motief ten grondslag. Deze zakelijke gift wordt gezien als bedrijfskosten en is derhalve volledig aftrekbaar. De gift moet uiteraard wel in redelijke verhouding staan met het zakelijke voordeel.

Conclusie

Giften kunnen een behoorlijke aftrekpost vormen, maar dan moet de gedane gift wel aan de vereisten voldoen. Het voorafgaand verdiepen in het soort gift is dan ook verstandig. Zo is een gewone gift aan jouw vereniging geheel niet aftrekbaar, maar een periodieke gift aan dezelfde vereniging wel. Hetzelfde geldt in de vennootschapsbelasting waar een gift aan jouw plaatselijke vereniging zonder zakelijk motief niet aftrekbaar is, maar met zakelijk motief wel.
We zagen dat giften aan ANBI’s over het algemeen aftrekbaar zijn, maar ook hier is van belang om de fiscale regelgeving in de gaten te houden om niet achter het net te vissen. Helaas geldt de aantrekkelijk extra giftenaftrek voor culturele ANBI’s tot 2018.

Een gift doen, maar eerst even sparren of meer weten? Bel of mail ons! info@sfaa.nl / 020 2610723